Noteikumi | UFOGOLF

Noteikumi

Laukuma noteikumi

UFOGOLF disku golfa laukuma noteikumi
1. Disku golfa laukumos un treniņa laukumā atļauts atrasties tikai ar UFOGOLF administrācijas atļauju vai samaksājot
nodevu par laukuma izmantošanu, kamēr administrācija nav uz vietas. Tāpat visu Klubu biedri ir atbildīgi par savu
viesu uzvedību un visu laukuma noteikto noteikumu ievērošanu. Ja viesi šo noteikumu pārkāpj, UFOGOLF ir tiesības
uz divām nedēļām apturēt Biedra tiesības izmantot Kluba privilēģijas.
2. Jebkuram spēlētājam (arī Kluba biedram) pirms spēles uzsākšanas ir jāreģistrējas spēlei UFOGOLF administrācijā un ja ir, jāuzrāda oficiāli izdota un atzīta Gada/Mēneša karte. Gada/Mēneša karte apliecina attiecīgā spēlētāja tiesības atrasties disku golfa laukumos bez ierobežojumiem. Izņēmuma gadījumā, ja spēlētājs nespēj uzrādīt Gada/Mēneša karti, tam ir jāvēršas pie UFOGOLF administrācijas ar lūgumu atļaut spēli laukumā.
3. Spēles uzsākšana pieļaujama vienīgi no PIRMĀS izmetiena vietas gan lielajā laukumā, gan mazajā laukumā. Izņēmums, kad UFOGOLF administrācija norāda citu izmetiena vietu ar kuru sākt spēli.
4. Pirms jebkura metiena izdarīšanas jāpārliecinās, ka spēlētājs vai spēlētāju grupa, kas atrodas priekšā, ir drošā attālumā. Ja pēc metiena izdarīšanas pastāv iespēja, ka mestais disks varētu kaut teorētiski sasniegt kādu no spēlētājiem vai kādu citu personu, kas atrodas laukumā, nekavējoties pietiekami skaļi jāsauc “Fore!” vai “Uzmanās!”. Ja ar disku tiek trāpīts spēlētājam vai mests bīstami tuvu tam, Laukuma vadībai ir tiesības piemērot spēlētājam vai Kluba biedram disciplināras sankcijas.
5. Ikvienam disku golfa spēlētājam jāievēro spēkā esošie LDGF spēles noteikumi un Disku golfa ētikas noteikumi. Alkohola lietošana laukumā stingri AIZLIEGTA, kā arī smēķēšana disku golfa laukumā nav atļauta!
6. Vienspēli vai spēli divatā nav ieteicams spēlēt sestdienās un svētdienās. Vienspēles spēlētājam jāpalaiž garām visi spēlētāji, kuri spēlē grupās. Vienspēles spēlētājam jārēķinās, ka viņu nelaidīs garām spēlētāji, kuri kavē viņa spēli, un viņam jāturpina spēle tā, lai nepalielinātu spiedienu uz priekšā spēlējošajiem.
7. Spēlēšana grupā uz viena celiņa vairāk par pieci spēlētāji AIZLIEGTA jebkurā gadījumā.
8. Lai neaizkavētu citu spēlētāju spēli, tiek noteikts, ka spēlētājam vai spēlētāju grupai pirmie desmit laukuma grozi ir jāveic ne ilgāk kā 1 stundā un 30 minūtēs, pārējie deviņi – 1,30 h. Kopīgais atvēlētais spēles laiks astoņpadsmit bedrēm nedrīkst pārsniegt 3 h. Gadījumā, ja minētais laiks tiek pārsniegts, laukuma administrācija patur tiesības pieprasīt spēles pārtraukšanu, neatlīdzinot veikto maksājumu.
9. Spēlētājus, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, ir jāpavada kādam pieaugušam disku golfa spēlētājam , kuram ir tiesības atrasties uz laukuma, ja vien šāda 16 gadus nesasnieguša spēlētāja prasmi un tiesības atrasties uz laukuma nav apstiprinājusi UFOGOLF administrācija.
10. Bērniem, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu, ir aizliegts atrasties disku golfa laukumā bez vecāku pavadības. Ir pieļaujams, ka disku golfa laukumā atrodas bērni, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu, tikai, ja tie spēlē vai mācās spēlēt disku golfu UFOGOLF kluba trenera tiešā uzraudzībā.
11. Disku golfa laukuma apmeklētāja pienākumi:
11.1. vērsties pret jebkuriem disku golfa laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, censties tos novērst un vajadzības gadījumā informēt UFOGOLF administrāciju vai policiju;
11.2. atturēties no tādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un rada iebildumus;
11.3. saudzīgi izturēties pret disku golfa laukuma aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot disku golfa laukuma aprīkojumu;
11.4. izmantot disku golfa laukumus un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;
11.5. personīgās mantas neatstāt administrācija ēkā un disku golfa laukumā bez uzraudzības, jo UFOGOLF par to atbildību nenes;
11.6. pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas;
11.7. gūstot traumas, apmeklētājiem ziņot UFOGOLF administrācijai vai pašiem zvanīt 113;
11.8. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
11.9. nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.
12. Disku golfa laukumā kategoriski aizliegts:
12.1. ienest UFOGOLF laukuma teritorijā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;
12.2. smēķēt;
12.3. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
12.4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
12.5. iebraukt laukumā ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
12.6. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu, segumu, norādes, informācijas plāksnes un administrācijas ēku;
12.7. patvaļīgi pārvietot laukumā esošo sporta aprīkojumu;
12.8. spēlēt laukumā bez samaksas;
12.9. dabisko vajadzību kārtošana laukuma teritorijā.
13. Atbildība par noteikumu neievērošanu un kontroli:
13.1. šajos noteikumos noteiktās kārtības uzraudzību veic UFOGOLF administrācija;
13.2. par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no laukuma un var tikt sasauktas pie administratīvās atbildības;
13.3. administratīvā pārkāpuma protokols noteikumu neievērošanā tiesīgi sastādīt Rīgas pašvaldības policijas darbinieki.

Ar noteikumiem var iepazīties:
· UFOGOLF mājas lapā www.ufogolf.lv;
· UFOGOLF administrācijas ēkā gan iekštelpās, gan pie ārsienas.
Disku golfa laukuma noteikumi apstiprināti ar SIA “UFOGOLF Latvija” rīkojumu nr. 2018/1-1


Privātuma politika

SIA “UFOGOLF Latvija” Privātuma politika

1. SIA “UFOGOLF Latvija” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40103325861, juridiskā adrese: Vārnu iela 11-1, Rīga, LV-1009, Latvija), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.
Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “UFOGOLF Latvija” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko “UFOGOLF Latvija” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana
2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “UFOGOLF Latvija” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
3. SIA „UFOGOLF Latvija” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.ufogolf.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.ufogolf.lv, SIA „UFOGOLF Latvija” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.ufogolf.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
4.3. www.ufogolf.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
4.4. IP adreses;
4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.ufogolf.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
5. SIA “UFOGOLF Latvija” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
• Pakalpojumu līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
• Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
• Biznesa plānošanai un analītikai
• Personāla atlase un vadība
• Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
• Jaunumu izsūtīšana
6. SIA “UFOGOLF Latvija” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
• Leģitīmās intereses nodrošināšanai
• Līguma noslēgšanai vai izpildei
• Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums
7. SIA “UFOGOLF Latvija” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “UFOGOLF Latvija” var realizēt savas leģitīmās intereses;
• kamēr SIA “UFOGOLF Latvija” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes
8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “UFOGOLF Latvija” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA “UFOGOLF Latvija” izmanto sīkdatnes?
9. SIA “UFOGOLF Latvija” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
• sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
• mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
• iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
• uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “UFOGOLF Latvija” leģitīmā interese.
11. SIA “UFOGOLF Latvija” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “UFOGOLF Latvija” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
12. SIA „UFOGOLF Latvija” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.ufogolf.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes
13. SIA “UFOGOLF Latvija” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole
14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji
16. Likumā noteiktos gadījumos SIA “UFOGOLF Latvija” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “UFOGOLF Latvija” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
17. SIA “UFOGOLF Latvija” interneta vietnē www.ufogolf.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem.
DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
18. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
19. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “UFOGOLF Latvija” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums rakstveidā, iesniedzot to SIA “UFOGOLF Latvija” birojā Rīgā, Vārnu ielā 11-1, LV-1009, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
21. SIA “UFOGOLF Latvija” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu
23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: info@ufogolf.lv.
24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
25. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@ufogolf.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

Izmaiņas Privātuma politikā
26. SIA “UFOGOLF Latvija” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.ufogolf.lv.